Van missie naar de praktijk

Vrij ingericht naar http://www.visie-strategie.nl/

Missie

Missie wordt door sommige bedrijven ook wel mission statement genoemd. Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen:

 1. Werkterrein
 2. Bestaansrecht
 3. Betekenis voor belanghebbenden
 4. Normen, waarden en overtuigingen

Visie

Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste situatie. Om een visie voor je onderneming te formuleren kan je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie?
 2. Hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten?
 3. Welke ambities hebben wij op langere termijn?
 4. Welke core competence moeten we voor de toekomst gaan ontwikkelen?

Een visie geeft een beeld van de plaats en positie van je eigen organisatie in die verre toekomst en sluit aan bij je missie.

smart-margavanderkroon

Doelstelling(en)

De doelen die je wilt bereiken worden afgeleid van je missie en visie. Van hier uit ga je een strategie bedenken om deze tot een goed eind te brengen. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die je nastreeft om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken. Om doelstellingen te kunnen halen moet je ze SMART maken. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Bij het opstellen van deze doelstellingen neem je de volgende vragen in acht:

 1. Wanneer heeft onze onderneming succes geboekt?
 2. Wat maakt onze onderneming uniek?
 3. Welke factoren zijn voor onze onderneming doorslaggevend voor het hebben van succes?
 4. Welke factoren in de visie zijn van belang voor het voortbestaan van onze organisatie?
 5. Welke meetbare resultaten wens je te bereiken?
 6. Binnen welke termijn wil je deze resultaten bereiken?
 7. Volgens welke schaal worden deze resultaten gemeten?
 8. Welk meetinstrument gaan wij hiervoor gebruiken?
 9. Met welke frequentie gaan we die meten?

Er kan op verschillende manieren gemeten worden. Het kan ook voorkomen dat een doelstelling niet direct meetbaar is op kosten of omzet, maar bijvoorbeeld op leads, traffic of klanttevredenheid.

Beleid

De vertaling naar de werkvloer.

Strategisch beleid

Het strategisch plan beschrijft hoe de in de visie gestelde inzichten en doelstellingen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks stappen aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Meestal worden bedrijfsmatige strategische plannen vastgelegd in een jaarplan en constant getoetst aan de missie, visie en doelstellingen.

Tactisch beleid

Tactisch beleid geeft stappen aan voor het handhaven van de continuïteit op kortere en middellange termijn.

Operationeel beleid

Operationeel beleid beschrijft hoe de uitvoering plaatsvindt. Hierbij wordt concreet gemaakt welke taken en rollen er zijn, en wordt voor de werkvloer duidelijk wat er wordt verwacht.

Wat kan ik betekenen voor jou?

Ik kan je helpen je missie transparant te verwoorden, zodat helder is zowel in- als extern wat je wilt zijn. Ik kan je helpen om een inspirerende visie op te stellen en uit te dragen, zodat inzichtelijk is wat je wilt bereiken. Ik kan je helpen je doelstellingen SMART neer te zetten en te splitsen naar lange termijn en korte/middellange termijndoelen. Onweerlegbaar voor intern en extern.

Daarbij is het mijn streven om de processen binnen een organisatie begrijpelijk in te richten. En met begrijpelijk, bedoel ik dat de visie, vertaald naar doelstellingen, vertaald en beschreven wordt naar eenduidige functies, taken en werkzaamheden. Hierdoor wordt het voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht en wat de verantwoordelijkheden zijn. Op die manier vertaal ik visie naar de praktijk. Dit is een van de belangrijkste stappen binnen procesinrichting. De meeste bedrijven blijven hangen in het opstellen van een visie en bijbehorende doelstellingen, de vertaling naar de werkvloer wordt vaak vergeten.